Aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšana

Saskaņā ar Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju 26. pantu valsts pienākums, kurā notiek gaisa kuģa nelaimes gadījums, ir uzsākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu nelaimes gadījuma apstākļus un to izmeklēšanai jāizveido aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas iestāde. 

Latvijas Republikā aviācijas  nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšanu veic Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa (turpmāk - Aviācijas nodaļa). 

Aviācijas nodaļa nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu drošuma izmeklēšanu veic  saskaņā ar Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju 13. Pielikumu “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana” un  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulā (ES) 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK” noteiktajām procedūrām un 2011.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.423 „Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība”.

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un ieteicamo praksi un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Aviācijas nodaļas speciālisti:

  • veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu drošuma izmeklēšanu, kuri notiek Latvijas teritorijā un piedalās tādu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā, kas notiek ārpus Latvijas teritorijas, bet kas skar Latvijas intereses, tostarp tādu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā, kuros ir iesaistīts Latvijā ekspluatēts, reģistrēts, projektēts vai ražots gaisa kuģis;

  • ikvienu izmeklēšanu, kas tiek veikta atbilstoši 13. pielikuma noteikumiem, veic šķirti no tiesvedības vai administratīvā procesa, kurā tiek noteikta vainas pakāpe vai atbildība,   bet koordinē savas darbības ar  citām izmeklēšanā iesaistītajām institūcijām saskaņā ar noslēgtajiem starpresoru vienošanās līgumiem;

  • sagatavo Nobeiguma ziņojumus un nepieciešamības gadījumā izstrādā drošuma rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu novēršanai nākotnē;

  • ziņo Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO), Eiropas aviācijas drošības aģentūrai (EASA), Satiksmes ministram par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem.