Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžets

No 2010.gada 1.janvāra Birojs ir no valsts budžeta nefinansēta iestāde, kas finansējumu saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no ieņēmumiem par aeronavigācijas pakalpojumiem, dzelzceļa infrastruktūras finansējuma un no Latvijas jūras administrācijas līdzekļiem, kas gūti par valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu (darbinieku) darba samaksa un sociālo garantiju noteikšanas kritēriji

Mēnešalga

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kategoriju.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2022.gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" un  2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 " Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Biroja amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālo vērtējumu: ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) profesionālo pieredzi un tās ilgumu, kā arī amata pienākuma izpildi, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru pa amatu grupām (bruto,euro) uz 01.01.2024

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no-līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis

Amata nosaukums

Iestādes vadītājs un struktūrvienību vadītāji

1.1

I

Direktors,  nodaļu vadītāji

4

2856

4898

3100,00

13.

V

Izmeklētāji un speciālisti

13.

IV

Izmeklētāji, vecākie speciālisti

6

1025

3307

2278

15.1

IVB

24.

III

20.3.

III

Prēmija

Reizi gadā izmaksā prēmiju saskaņā ar ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu līdz:

 1. 75% no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir „teicami”,
 2. 65% no mēnešalgas, ja novērtējums ir „ļoti labi”,
 3. 55% no mēnešalgas, ja novērtējums ir „labi”. 

Piemaksas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) maksā sekojošas piemaksas:

 1. ja papildu tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku) vai par vakanta amata (darba) vietas pienākumu pildīšanu, vai  pilda vēl citus pienākumus, izvērtējot darba apjomu, atbildību un intensitāti, nosaka piemaksu līdz 30% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas,
 2. piemaksu par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku līdz 25% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids

Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas vai prēmijas

Apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas kritērijs

1.

Prēmija pēc ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtēšanas

9

50% -75%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otrā daļa un MK noteikumiem Nr. 361 „ Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients" 25. punkts

2.

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu papildus tiešajiem pienākumiem

5

5% - 30%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa

3.

Piemaksa par papildus pienākumu pildīšanu

3

5%-30%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa

4.

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

5

5%-25%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta otrā daļa un MK noteikumiem Nr. 361 „ Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients" 22. punkts

Sociālās garantijas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāti sekojoši pabalsti:

 1. atlaišanas pabalsts;
 2. pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 3. pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;
 4. pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā 50 procentu apmērā no amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas, ņemot vērā Birojā nostrādāto laiku un darba izpildes rezultātus.

Biroja amatpersonām (darbiniekiem) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu paredz:

 1. papildatvaļinājumu no 3 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
 2. mācību atvaļinājumu;
 3. vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē;
 4. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 5. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi,
 6. ne vairāk kā divas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;
 7. papildatvaļinājumu trīs darba dienas par trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
 8. papildatvaļinājums līdz trīs dienām par mazāk nekā trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem.

Mācību maksa un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

Birojs veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises, kuru cena nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37. panta 7'. daļu Birojs apdrošina izmeklētājus pret nelaimes gadījumiem, kas var notikt dienesta pienākumu izpildes laikā civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vietā, dzelzceļa satiksmes negadījumu vietā un jūras negadījumu un incidentu vietā.

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids

Amatu skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas

Piešķiršanas kritērijs

1.

Papildatvaļinājums

9

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42. panta pirmā daļa

2.

Atvaļinājuma pabalsts

9

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8) punkts