Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžets

No 2010.gada 1.janvāra Birojs ir no valsts budžeta nefinansēta iestāde, kas finansējumu saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no ieņēmumiem par aeronavigācijas pakalpojumiem, dzelzceļa infrastruktūras finansējuma un no Latvijas jūras administrācijas līdzekļiem, kas gūti par valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
(30.10.2020 MK rīkojums Nr. 623 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021. gada budžeta apstiprināšanu")

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu (darbinieku) darba samaksa un sociālo garantiju noteikšanas kritēriji

Mēnešalga

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kategoriju.

Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Biroja amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālo vērtējumu: ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) profesionālo pieredzi un tās ilgumu, kā arī amata pienākuma izpildi, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam.

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru pa amatu grupām (bruto,euro)

Amatu grupa

Amatu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis

Amata nosaukums

1. Administratīvā vadība - IVA

Direktors

1

1917

1917

10. Ekspertīze - IV

Nodaļas vadītājs

3

1647

1647

10. Ekspertīze - III

Izmeklētājs

3

1287

1287

14. Grāmatvedība - IIIB

Galvenā grāmatvede

1

1287

1287

21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi - IIIB

Jurists

1

1287

1287

35. Politikas ieviešana - II

Vecākais referents

1

1190

1190

Prēmija

Reizi gadā izmaksā prēmiju saskaņā ar ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu līdz:

 1. 75% no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir „teicami”,
 2. 65% no mēnešalgas, ja novērtējums ir „ļoti labi”,
 3. 55% no mēnešalgas, ja novērtējums ir „labi”. 

Piemaksas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) maksā sekojošas piemaksas:

 1. ja papildu tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, izvērtējot darba apjomu, atbildību un intensitāti, nosaka piemaksu līdz 30% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas,
 2. par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 40% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījuma Biroja darbībā,
 3. piemaksu par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku līdz 25% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids

Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas vai prēmijas

Apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas kritērijs

1.

Prēmija pēc ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtēšanas

9

55% -65%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.panta otrā daļa un MK noteikumiem Nr. 66 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 35. punkts

2.

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu papildus tiešajiem pienākumiem

2

5% - 30%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa

3.

Piemaksa par papildus pienākumu pildīšanu

5

5%-30%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmā daļa

4.

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

8

5% - 40%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta divpadsmitā daļa

5.

Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

6

20%-25%

MK noteikumiem Nr. 66 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31. pantu un devītā pielikuma 21.punktu

Sociālās garantijas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu amatpersonām (darbiniekiem) tiek maksāti sekojoši pabalsti:

 1. atlaišanas pabalsts;
 2. pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 3. pabalsts amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā;
 4. pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā 50 procentu apmērā no amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas, ņemot vērā Birojā nostrādāto laiku un darba izpildes rezultātus.

Biroja amatpersonām (darbiniekiem) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu paredz:

 1. papildatvaļinājumu no 3 līdz 10 darba dienām atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
 2. mācību atvaļinājumu;
 3. vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē;
 4. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 5. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās bērnam absolvējot izglītības iestādi,
 6. ne vairāk kā divas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;
 7. papildatvaļinājumu trīs darba dienas par trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
 8. papildatvaļinājums līdz trīs dienām par mazāk nekā trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem.

Mācību maksa un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

Birojs veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu, iegādājoties veselības apdrošināšanas polises, kuru cena nepārsniedz pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids

Amatu skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas

Piešķiršanas kritērijs

1.

Papildatvaļinājums

1

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42. panta pirmā daļa

2.

Brīvdienas pirmajā skolas dienā sakarā ar skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē

0

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 2)punkts

3.

Atvaļinājuma pabalsts

8

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8)punkts

4.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa nāvi

0

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20. pants

5.

Brīvdienas sakarā ar ģimenes locekļa nāvi

0

Darba likuma 74.panta pirmās daļas 4.punkts

6.

.

Papildatvaļinājums par trīs vai vairāk bērniem līdz 16 gadiem

 

 

 

Darba likuma 151.panta pirmās daļas 1.punkts

7. Papildatvaļinājums par mazāk nekā trīs bērniem līdz 14 gadiem 0 Darba likuma 151.panta pirmās daļas 3.punkts