Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja

 Privātuma politika

1. Pārzinis

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (TNGIIB)
Brīvības iela 58, Rīga
Tālrunis: +371 6228140
Fakss: +371 67283339
E-pasts: taiib@taiib.gov.lv

TNGIIB, veicot personas datu apstrādi, piemēro 2016. gada 27.aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka personas datu apstrādi.

TNGIIB apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. TNGIIB izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā TNGIIB un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: TNGIIB interneta vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.

 

2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Uzzināt vairāk par TNGIIB personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu e- pasts: datiaizsardziba@gmail.com vai vēršoties rakstveidā TNGIIB ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”, adrese: Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011.

3. Apstrādājamie personas dati

TNGIIB apstrādā galvenokārt šādu personu datu kategorijas:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, pases/ID dati;
 • kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • dati par darba tiesiskajām/civildienesta attiecībām - ziņas par darba līgumu/rīkojuma un tā grozījumiem, dati par atvaļinājumiem, komandējumiem, darba samaksu, darba novērtējums;
 • profesionālie (nodarbinātības) dati, piemēram, informācija par izglītību, darba pieredzi, valodu prasme, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, sertifikātiem;
 • informācija par to, kas personai pieder, piemēram, kuģis (nosaukums, reģistrācijas Nr.), auto (reģistrācijas Nr.);
 • darījuma (līguma) dati, piemēram, darījuma numurs, datums, atlīdzība,  darījuma nosaukums, veids;
 • komunikācijas dati, piemēram, ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, sarakstē esošā informācija;
 • norēķinu dati, piemēram, konta numurs, rēķina numurs, datums, summa;
 • civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu reģistrēšanas, izmeklēšanas un ziņojumu dati (datums, numurs, izmeklētāju darbinieku dati, apkalpes locekļu dati, cietušo personu dati u.c. iesaistīto personu dati);
 • fotoattēli un video, kas uzņemti TNGIIB un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
 • tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka Jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

TNGIIB neapstrādā īpašo kategoriju datus, piemēram, bet ne tikai: datus, kas attiecas uz Jūsu veselību, tautību, reliģisko vai politisko pārliecību, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Jūs paši šos datus atklājat un iesniedzat TNGIIB.

4. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

TNGIIB apstrādā personas datus Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.970 “Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums” noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanai civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, smagu dzelzceļa avāriju un nopietnu negadījumu izmeklēšanas jomā, kā arī jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, Valsts pārvaldes iekārtas likuma, Iesniegumu likuma, Administratīva procesa likuma, kā arī citos normatīvajos aktos noteikto funkciju, uzdevumu un tiesību izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, atbilstoši tiesisko interešu realizēšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

 • iesniedzēja/pieteicēja identificēšanai;
 • civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nobeiguma ziņojumu, dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nobeiguma pārskatu, jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas ziņojumu sagatavošanai;
 • civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu reģistrēšanai un izmeklēšanai;
 • privāttiesisku darījumu/līgumu, kas nepieciešami TNGIIB darbībai, sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • sabiedrības informēšanai par TNGIIB darbību;
 • tiesisko interešu ievērošanai un nodrošināšanai, lai realizētu no noslēgtā līguma vai pastāvošajām saistībām, vai no normatīvajiem aktiem izrietošas tiesiskās intereses;
 • personāla atlases konkursa norisei un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

 

TNGIIB galvenie tiesiskie pamati  personas datu apstrādei:

 1. lai izpildītu uz TNGIIB attiecināmu juridisku pienākumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  c) apakšpunkts, Valsts civildienesta likums, Darba likums,  Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība, Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība, Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība u.tml.). Šo pamatu piemēro, kad apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā un, lai TNGIIB varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos, piemēram, pretendenta uz amata konkursu personas datu apstrādei, nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanai;
 2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot TNGIIB piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts, Transporta nelaimes gadījumu un izmeklēšanas biroja nolikums u.tml.). Šo pamatu piemēro gadījumā, kad datu apstrāde nav noteikta normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama TNGIIB funkciju un uzdevumu veikšanai.

 

TNGIIB papildus tiesiskie pamati personas datu apstrādei var būt:

 1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  a) apakšpunkts). Piemēram, attiecībā uz CV iesniegšanas faktu;
 2.  lai sagatavotu vai  noslēgtu līgumu ar datu subjektu,  līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  b) apakšpunkts). Piemēram, darba/uzņēmuma līguma noslēgšana ar TNGIIB;
 3. lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  d) apakšpunkts);
 4. pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas  f) apakšpunkts). Piemēram, strīdus gadījumā piedaloties tiesvedībā; saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu uz amata konkursu TNGIIB rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi.

5. Personas datu saņēmēji

Lai izpildītu TNGIIB  funkcijas, uzdevumus un tiesības, mums ir nepieciešamība nodot personas datus citiem datu saņēmējiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Personas datu saņēmēji var būt: valsts un pašvaldību iestādes, Jūsu likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji, pretendentu uz amatiem izvērtēšanas komisijas, personas, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, sadarbības partneri/līgumslēdzēji (piemēram: neatkarīgie auditori, revidenti, datu apstrādātāji), plašsaziņas līdzekļi un citas personas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

6. Datu iegūšanas avoti, ja dati nav iegūti no datu subjekta:

No publiski pieejamiem avotiem (piemēram, Lursoft, VID datu bāze), no valsts un pašvaldības iestādēm, ja to paredz ārējie normatīvie akti un tikai tādā gadījumā, apjomā un kārtībā kāda ir noteikta normatīvajos aktos.

7. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti. Saskaņā ar TNGIIB lietu nomenklatūru personas datiem var būt dažāds glabāšanas termiņš, atkarībā no personas datus saturoša dokumenta un tos uzglabā saskaņā ar lietu nomenklatūrā noteikto laika periodu.

8. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

 • Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi;
 • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem - kādus personas datus apstrādā TNGIIB; veikt to papildināšanu vai labošanu;
 • Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TNGIIB funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas mums ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. TNGIIB izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi;
 • Ja TNGIIB telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana,vai fotografēšana, Jums ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju vai video ieraksta publicēšanu plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījuma Jums iepriekš par to jāinformē TNGIIB. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TNGIIB funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas mums ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. TNGIIB izvērtēs Jūsu iesniegto prasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs Jums atbildi. TNGIIB ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, neskatoties uz saņemtajiem iebildumiem, ja TNGIIB norāda uz TNGIIB funkcijām, uzdevumiem un tiesībām, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām;
 • Lai izskatītu datu subjekta iesniegumu, TNGIIB ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti (identitātes apstiprināšanai). Iesniegums par savu tiesību īstenošanu iesniedzams:
  • rakstveida formā klātienē TNGIIB Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: taiib@taiib.gov.lv. vai izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).
 • Ja datu subjekts atteiksies sevi identificēt vai neveiks identifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, TNGIIB ir tiesīga atteikt pieņemt datu subjekta iesniegumu vai izpildīt pieprasījumu.

 

 

9.Tiesības atsaukt piekrišanu:

Gadījumā, ja Jūsu datu apstrāde notiek uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties TNGIIB. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt TNGIIB ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

11. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

TNGIIB neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

12. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar TNGIIB:

 1. rakstot e-pastu fizisko personu datu aizsardzības speciālistam datiaizsardziba@gmail.com
 2. iesniedzot iesniegumu klātienē vai vēršoties TNGIIB šīs politika 8. punkta piektās daļas norādītajos veidos. 

TNGIIB ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju šajā TNGIIB tīmekļa vietnē.