Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datiaizsardziba@gmail.com

1. Pārzinis

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (TNGIIB)
Brīvības iela 58, Rīga
Tālrunis: +371 6228140
Fakss: +371 67283339
E-pasts: taiib@taiib.gov.lv

2. Apstrādājamie personas dati

TNGIIB, pildot tam ar normatīvajiem aktiem noteiktās funkcijas un ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā - Regula) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību, var apstrādāt dažāda veida fizisko personu datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, darba devēja nosaukums, ieņemamais amats, fotoattēls, video un balss ierakstus, informācija par izglītību, darba pieredzi un citus personu identificējošus datus.

3. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

TNGIIB veic datu apstrādi, lai realizētu Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra notiekumu Nr.970 “Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums” 3.punktā noteiktās funkcijas un citos starptautiskajos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Datu apstrādes tiesiskais pamats izriet no Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra notiekumu Nr.970 “Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums” 5.punkta: - lai izpildītu noteiktos uzdevumus, birojam ir tiesības iesaistīt civilās aviācijas
nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā citus speciālistus, kā arī pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt nodoti TNGIIB atbildīgajām amatpersonām vai tieši pilnvarotām personām, datu apstrādātājiem (t.sk. kopīgo pasākumu organizētājiem), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

5. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

6. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Personai, kuras dati tiek apstrādāti, ir tiesības lūgt tos papildināt, labot vai dzēst, ierobežot to apstrādi, tiesības uz savu personas datu pārnesamību, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TNGIIB pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs vai leģitīmo interešu ievērošanai. TNGIIB izvērtēs personas iesniegto pieprasījumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un sniegs atbildi.
Ja, piedaloties TNGIIB rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzam par to informēt.

7. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

TNGIIB apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību) un ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

8. Personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis, tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un stingri ievērojot to noteikumus, kā arī nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

9. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties TNGIIB. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt TNGIIB ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

10. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

TNGIIB neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

11. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar TNGIIB:

  1. rakstot e-pastu fizisko personu datu aizsardzības speciālistam datiaizsardziba@gmail.com
  2. iesniedzot iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu.