No 15.līdz 22. aprīlim Latvijā notika Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) kuģošanas drošības audits. Audita laikā auditori apmeklēja par kuģošanas drošību atbildīgas struktūras un sadarbojās ar to pārstāvjiem. Audits veikts arī Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā. Audita mērķis bija novērtēt dažādu IMO kuģošanas drošības garantēšanas instrumentu ratificēšanu un integrēšanu nacionālajā likumdošanā, kā arī šo instrumentu apgūšanu un praktisku pielietošanu atbildīgajās nacionālajās struktūrās. Tāpat auditoru uzmanības lokā bija speciālistu sagatavošana un apmācības sistēma, kuģošanas drošības jomā paveiktā izvērtēšana un pārskatīšana un daudz citu aktuālu jautājumu. Audita rezultātā Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam netika konstatēti trūkumi vai aizrādījumi.