Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

Publiskais pārskats, 2009.gads

1. Pamatinformācija

1.1. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (turpmāk – TNGIIB) statuss

TNGIIB ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Saskaņā ar 2006.gada 12.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.953 „Par smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūciju” Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam pievienoja smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkciju, kuru tas sāka pildīt ar 2007.gada 1.aprīli, kā rezultātā tika mainīts nosaukums „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs” uz „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs”. TNGIIB darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, kā arī smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas jomā.

TNGIIB darbu veic saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 13.pielikumu, 1994.gada 21.novembra Eiropas Padomes Direktīvu 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus, 1994.gada likumu „Par aviāciju”, 2003.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu” un 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.973 „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums”, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem, 1998.gada Dzelzceļa likumu un 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība”.

Saskaņā ar Saeimā 2009.gada 1.decembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par aviāciju” un Dzelzceļa likumā TNGIIB no 2010.gada 1.janvāra nebūs vairs budžeta finansēta iestāde, bet finansējumu saņems Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no ieņēmumiem par aeronavigācijas pakalpojumiem un no dzelzceļa infrastruktūras finansējuma.

TNGIIB ir atbildīgs par civilās aviācijas nelaimes gadījumu un dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkcijas veikšanu.

1.2 TNGIIB darbības virzieni

Saskaņā ar likumu „Par aviāciju” Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

  1. izmeklē civilās aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;
  2. izstrādā rekomendācijas civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;
  3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;
  4. ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

TNGIIB analizē nelaimes gadījumu un incidentu cēloņus, kā arī sistematizē un uzglabā informāciju par visiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kuros iesaistīti Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi.

Saskaņā ar Dzelzceļa likumu, 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība” un TNGIIB nolikumu:

  1. organizē, veic un kontrolē dzelzceļa avāriju izmeklēšanas darbības;
  2. izstrādā ieteikumus līdzīgu dzelzceļa avāriju novēršanai nākotnē;
  3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajām dzelzceļa avārijām;
  4. regulāri informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju, dzelzceļa satiksmes negadījumā iesaistīto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, pārvadātāju, cietušos un to radiniekus, bojātās mantas īpašniekus, ražotājus, attiecīgos avārijas dienestus, personāla un lietotāju pārstāvjus.

TNGIIB analizē dzelzceļa avāriju cēloņus, kā arī sistematizē un uzglabā informāciju par visām Latvijas Republikas teritorijā notikušajām dzelzceļa avārijām.

2. TNGIIB finanšu resursi un darbības rezultāti

 Saskaņā ar 2008.gada 14.novembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” TNGIIB budžeta programmas „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana” izpildei bija piešķirti līdzekļi Ls 157 628 apmērā.

TNGIIB darbības nodrošināšanai 2009.gadā tika izlietoti 134 854 lati, no tiem atlīdzībai Ls 85 170, precēm un pakalpojumiem Ls 47 423 un kapitālieguldījumiem Ls 2261.

Kopējo līdzekļu izlietojumu un gada budžeta izpildes rezultātus raksturo tabulā atainotie rādītāji (latos):   

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

190393

157628

157628

1.1.

dotācijas

190393

157628

157628

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

0

0

0

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

0

0

0

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

2.

Izdevumi (kopā)

188384

157628

134854

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

185393

154628

132593

2.1.1.

kārtējie izdevumi

185393

154628

132593

2.1.2.

procentu izdevumi

0

0

0

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

0

0

0

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

0

0

0

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

0

0

0

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

2991

3000

2261

 

 Budžeta programmas rezultāti un to rezultatīvo rādītāju izpilde

Rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Plānots pārskata periodā

Izpilde pārskata periodā

Darbības rezultāts

 

 

Kvalitatīvi un savlaicīgi izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi, incidenti un dzelzceļa avārijas, tiek noteikti patiesi aviācijas nelaimes gadījumu, incidentu, dzelzceļa avāriju un starpgadījumu cēloņi (% no kopējā incidentu un nelaimes gadījumu skaita)

100

100

 2009.gadā TNGIIB veicis viena aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanu un trīs nopietnu aviācijas incidentu izmeklēšanu, un vienas dzelzceļa avārijas izmeklēšanu.

3. TNGIIB personāls

Pārskata gada pirmajā mēnesī TNGIIB bija 8 amatu vietas, tajā skaitā 7 ierēdņu amatu vietas un 1 darbinieka amata vieta. No 1.februāra līdz gada beigām TNGIIB bija 7 amatu vietas, no kurām visas bija ierēdņu amata vietas. Līdz 1.aprīlim faktiski bija aizpildītas visas ierēdņu amatu vietas, bet no 1.aprīļa līdz gada beigām viena ierēdņa amata vieta palika vakanta. Biroja darbinieku vidējais vecums pārskata gadā bija 45 gadi.

TNGIIB darbinieku sadalījumu pa vecuma grupām 2009.gadā

Vecums (no - līdz)

Skaits

20-35

3

36-50

1

51 un vairāk

2

Visiem TNGIIB darbiniekiem bija augstākā izglītība. Četriem biroja darbiniekiem bija augstākā tehniskā izglītība aviācijas un dzelzceļa jomā un diviem darbiniekiem – augstākā izglītība sociālās zinātnēs.

TNGIIB personāla apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana 2009.gadā

TNGIIB struktūtvienība

KURSI

MĀCĪBU VIETA

SKAITS

ANGIIN izmeklētāji

Gaisa kuģu ugunsgrēku un eksploziju izmeklēšana

Dienvidkalifornijas Drošības Institūta organizētie mācību kursi

1

ANGIIN izmeklētāji

Praktiskais mācību seminārs civilās aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanā jūrā

Eiropas Civilās Aviācijas Konferences (ECAC) organizētais praktiskais mācību seminārs Dubrovnikā, Horvātijā

1

ANGIIN izmeklētāji

Gaisa kuģu satiksmes vadības nelaimes gadījumu izmeklēšana

Dienvidkalifornijas Drošības institūta organizētie kursi Losandželosā, ASV

1

DAIN izmeklētāji

Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas kursi

Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas kursi Vašingtonā, ASV

1

4. Komunikācija ar sabiedrību

TNGIIB savā mājas lapā internetā ievieto nobeiguma ziņojumus par aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu izmeklēšanu un nobeiguma pārskatus par izmeklētajām dzelzceļa avārijām, gada publiskos pārskatus, kā arī informāciju par TNGIIB budžeta izlietojumu un nodarbināto skaitu. Caur TNGIIB biroja mājas lapu internetā ikviena persona var uzdot jautājumus, uz kuriem TNGIIB sniedz atbildes.

5. Plāni nākamajam gadam

2009.gada 1.decembrī tika veikti grozījumi Dzelzceļa likumā un 2009.gada 28.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumiem Nr.1661 „Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība”, kuros noteica, ka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu birojs 2010.gadā tiks finansēts no ieņēmumiem par aeronavigācijas pakalpojumiem un dzelzceļa infrastruktūras ieņēmumiem. Ar 2009.gada 23.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.906 „Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu” apstiprināja TNGIIB 2010.gada budžeta ieņēmumus un izdevumus 226 tūkst. Ls apmērā.

2010.gadā TNGIIB plāno pilnībā nokomplektēt Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu nodaļu un apmācīt jauno speciālistu aviācijas izmeklēšanas pamatkursos.

2010.gadā birojs plāno sagatavot visaptverošu aviācijas nelaimes gadījumu izmeklētāju sagatavošanas programmu un arī detalizētu sagatavošanas plānu.

2010.gadā laika posmā no 25.janvāra līdz 3.februārim notiks Starptautiskā civilās aviācijas organizācijas (ICAO) civilās aviācijas drošības uzraudzības sistēmas audits Latvijas Republikā un tajā skaitā TNGIIB.

2010.gadā birojs plāno noslēgt līgumu ar VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” par angāra izmantošanu aviācijas nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu atlūzu glabāšanai, izpētes darbu veikšanai un gaisa kuģu maketēšanai.

2010.gadā TNGIIB plāno turpināt aktīvu darbu ES Regulas „Par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu” sagatavošanā strādājot Darba grupā Briselē.

Sakarā ar jūras negadījumu izmeklēšanas funkciju pārņemšanu no 2011.gada 1.jūnija tiek plānots veikt izmaiņas Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1612 „Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība”.