Vadības ziņojums 

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā un dzelzceļa avāriju izmeklēšanas jomā.

Saskaņā ar likumu „Par aviāciju” Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

 1. izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;
 2. izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;
 3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;
 4. ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

Saskaņā ar 1998.gada Dzelzceļa likuma 33.1 pantu Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanu. Saskaņā ar 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība” birojs katru gadu līdz 30.septembrim sagatavo gada pārskatu par iepriekšējā gadā izmeklētajiem negadījumiem, sniegtajiem drošības ieteikumiem un darbībām, kas veiktas saskaņā ar iepriekš izdotajiem ieteikumiem, un nosūta pārskatu Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktors

Ivars Alfrēds Gaveika

1. Pamatinformācija

1.1. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (turpmāk – TNGIIB) statuss

TNGIIB tika izveidots saskaņā ar 2006.gada 12.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.953 „Par smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūciju” uz Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja bāzes, pievienojot tam smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkcijas, kuras tas sāka pildīt ar 2007.gada 1.aprīli. TNGIIB ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, kā arī smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas jomā.

TNGIIB darbu veic saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 13.pielikumu, 1994.gada 21.novembra Eiropas Padomes Direktīvu 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvu 2004/49/EK Dzelzceļu drošības direktīva, likumu „Par aviāciju”, Dzelzceļa likumu, 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.973 „Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums”, 2003.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu” un Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība”.

1.2 TNGIIB darbības virzieni

Saskaņā ar likumu „Par aviāciju” Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

 1. izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;
 2. izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;
 3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;
 4. ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

TNGIIB analizē nelaimes gadījumu un incidentu cēloņus, kā arī sistematizē un uzglabā informāciju par visiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kuros iesaistīti Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi.

Saskaņā ar Dzelzceļa likumu, 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.393 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība” un TNGIIB nolikumu:

 1. organizē, veic un kontrolē dzelzceļa avāriju izmeklēšanas darbības;
 2. izstrādā ieteikumus līdzīgu dzelzceļa avāriju novēršanai nākotnē;
 3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajām dzelzceļa avārijām;
 4. regulāri par avārijas izmeklēšanas gaitu informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju, dzelzceļa satiksmes negadījumā iesaistīto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, pārvadātāju, cietušos un to radiniekus, bojātās mantas īpašniekus, ražotājus, attiecīgos avārijas dienestus, personāla un lietotāju pārstāvjus.

TNGIIB analizē dzelzceļa avāriju cēloņus, kā arī sistematizē un uzglabā informāciju par visām Latvijas Republikas teritorijā notikušajām dzelzceļa avārijām.

2. TNGIIB darbības rezultāti

2008.gadā TNGIIB izmeklēja divus aviācijas nelaimes gadījumus, kas notika Tukumā attiecīgi 27.aprīlī un 16.augustā, un sešus nopietnus aviācijas incidentus, četros no kuriem bija iesaistīts VAS „Latvijas gaisa satiksme” Gaisa satiksmes vadības centrs. Tāpat 2008.gadā TNGIIB veica divas dzelzceļa avāriju izmeklēšanas: izmeklējot 5.februārī Bolderājā notikušo dzelzceļa avāriju un 20.decembrī Ventspils II stacijā notikušo smago dzelzceļa avāriju.

2008.gada jūlijā tika noslēgts sadarbības līgumu ar Nīderlandes Nacionālo gaisa telpas izpētes laboratoriju aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas jomā. Līgums ļauj ātri un operatīvi veikt aviācijas nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa detaļu izpēti un ekspertīzi, un lidojumu parametru ierakstu aparatūras datu atšifrēšanu un analīzi, nodrošinot pēc iespējas ātrāku izmeklēšanas veikšanu.

TNGIIB izmeklētāju kvalifikācija katru gadu tiek uzturēta apmeklējot mācību kursus Dienvidkalifornijas drošības institūtā aviācijas izmeklēšanas jomā, dzelzceļa izmeklēšanas jomā Anglijā un Kanādā.

3. TNGIIB budžets un tā izlietojums

Saskaņā ar 2007.gada 8.novembrī pieņemto likumu „Par valsts budžetu 2008.gadam” TNGIIB budžeta programmas „Aviācijas un smagu dzelzceļa nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana” izpildei bija piešķirts Ls 190 393.

TNGIIB darbības nodrošināšanai 2008.gadā tika izlietoti līdzekļi Ls 188 384 apmērā, no tiem atlīdzībai Ls 121 231, pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 64 162 un kapitālieguldījumiem Ls 2 991.

Kopējo līdzekļu izlietojumu un gada budžeta izpildes rezultātus raksturo tabulā atainotie rādītāji: (latos)

Nr.p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

 

190393

 

190393

 

190393

1.1

dotācijas

190393

190393

190393

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

 

 

 

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

 

2.

Izdevumi (kopā)

189807

190393

188384

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

184546

187368

185393

2.1.1.

subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

 

 

 

2.1.2.

pārējie uzturēšanas izdevumi

 

184546

 

187368

 

185393

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

 

5261

 

3025

 

2991

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) (latos)

Nr.p.k.

Radītāji

Gada sākumā

Gada beigās

1.

Aktīvi:

29985

19302

1.1.

ilgtermiņa ieguldījumi

19395

16444

1.2.

apgrozāmie līdzekļi

10590

2858

2.

Pasīvi:

29985

19302

2.1.

pašu kapitāls

20189

18895

2.2.

kreditori

9796

407

Valsts budžeta programmas rezultatīvo rādītāju izpilde (skaits)

Rezultatīvie rādītāji

Pārskata perioda plāns

Faktiski pārskata periodā

1

2

3

Iestāžu skaits

1

1

Amata vietu skaits

8

8

Politikas rezultāti

 

 

Nodrošināts lidojumu un dzelzceļa transporta kustības drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem un nav zemāks, kā citās ES dalībvalstīs (rādītājs: nopietnu incidentu skaists uz nolidoto stundu skaita (st.); dzelzceļa avāriju skaists gada laikā)

0

Komercaviācija:

NG* uz 100 000 st. = 0

NI* uz 10 000 st. = 0,32

Vispārējās nozīmes aviācija (VNA):

NG* uz 2000 st. = 0,57

NI* uz 2000 st. = 0,29

Dzelzceļš2 avārijas

Darbības rezultāti

 

 

Kvalitatīvi un savlaicīgi izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti, kā arī dzelzceļa avārijas, tiek noteikti patiesi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu un dzelzceļa avāriju cēloņi

0

5 aviācijas jomā;

1 dzelzceļa jomā

Veikta risku analīze

 

 

Izstrādāti efektīvi preventīvie pasākumi, kas ļaus paaugstināt aviācijas un dzelzceļa transporta kustības drošības līmeni

0

28 drošības rekomendācijas aviācijas jomā;

8 drošības ieteikumi dzelzceļa jomā

* - NG-nelaimes gadījums; NI-nopietns incidents.

4. TNGIIB personāls

Pārskata gadā TNGIIB bija 8 amatu vietas, tajā skaitā 7 ierēdņu amatu vietas un 1 darbinieka amata vieta. Faktiski bija aizpildītas 7 ierēdņu amatu vietas (1 ierēdņa vieta tika aizpildīta sākot ar 7.jūliju) un 1 darbinieka amata vieta. 2008.gadā TNGIIB tika iecelts amatā viens ierēdnis. Biroja darbinieku vidējais vecums pārskata gadā bija 41 gads.

TNGIIB darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 2008.gadā

Vecums (no – līdz)

Skaits

20-35

3

36-50

2

51 un vairāk

3

 Pārskata periodā TNGIIB strādāja 6 vīrieši un 2 sievietes.

Visiem TNGIIB darbiniekiem bija augstākā izglītība. Diviem biroja darbiniekiem bija augstākā tehniskā izglītība aviācijas jomā, diviem augstākā tehniskā izglītība dzelzceļa jomā un trim darbiniekiem – augstākā izglītība sociālās zinātnēs.

TNGIIB personāla apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana 2008.gadā

TNGIIB

KURSI

MĀCĪBU VIETA

SKAITS

TNGIIB izmeklētāji

Helikopteru nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Dienvidkalifornijas drošības institūta organizētie kursi, Losandželosa, ASV

1

TNGIIB izmeklētāji

Gaisa kuģu darbības izmeklēšana

Dienvidkalifornijas drošības institūta organizētie kursi Losandželosa, ASV

1

TNGIIB izmeklētāji

Gaisa kuģu avionikas sistēmas

Kanzasas universitātes organizētie kursi, Sandjego, ASV

1

TNGIIB izmeklētāji

Starptautiskās aviācijas drošības izmeklētāju asociācijas 39.ikgadējais mācību seminārs

Halifaksa, Kanāda

1

TNGIIB izmeklētāji

Dzelzceļa avāriju izmeklētāju kursi „Cilvēka faktors izmeklēšanā”

Toronto, Kanāda

1

TNGIIB izmeklētāji

Tehniskie kursi par aviācijas incidentu ziņošanas sistēmu ECCAIRS

Ispra, Itālija

1

TNGIIB izmeklētāji

Cilvēciskais faktors aviācijā

Singapūras Aviācijas akadēmijas organizētie kursi, Singapūra

1

TNGIIB izmeklētāji

Cilvēka faktora izmeklēšana avārijās un incidentos

Eiropas dzelzceļa aģentūras rīkotie kursi, Lille, Francija

2

5. Plāni nākamajam gadam

No 2010.gada 1.janvāra biroja funkciju pildīšanai saņemt tiešo finansējumu no aviācijas nozares un dzelzceļa nozares.

Birojs no 2010.gada 1.janvāra nepārņems jūras negadījumu izmeklēšanas funkcijas, jo sakarā ar kārtējo izdevumu samazinājumu nav nepieciešamo līdzekļu šīs funkcijas pārņemšanai.