Vadības ziņojums

1. Pamatinformācija

1.1. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (turpmāk-ANGIIB) statuss

ANGIIB tika izveidots saskaņā ar 2005.gada 21.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.822 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs” izveidi uz Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas bāzes. ANGIIB ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura savu darbību uzsāka 2006.gada 2.janvārī. Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā.

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs darbu veic saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju 13.pielikumu, 1994.gada 21.novembra Eiropas Padomes Direktīvas 94/56/EK, 1994.gada likuma „Par aviāciju”, 2003.gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.660 „Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu” un 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.973 „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums”.

1.2 ANGIIB darbības virzieni

Saskaņā ar likumu „Par aviāciju” Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

  1. izmeklē aviācijas nelaimes gadījumus, nopietnus incidentus un, ja tas nepieciešams lidojumu drošības uzlabošanai, arī incidentus;
  2. izstrādā rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā;
  3. ziņo Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā un citās valstīs notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem;
  4. ziņo ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem.

ANGIIB analizē nelaimes gadījumu un incidentu cēloņus, kā arī sistematizē un uzglabā informāciju par visiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kuros iesaistīti LR Civilo gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi.

1.3. Izmaiņas ANGIIB darbībā 2006.gadā

2006.gadā ANGIIB veicis divu jaunu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklētāju apmācību pamatkursos, kas ļauj veikt aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu, kā arī apmācījis speciālistus helikopteru nelaimes gadījumu izmeklēšanai un gaisa kuģu lidojumu parametru ierakstu nolasīšanai, atšifrēšanai un analīzei.

Saskaņā ar 2006.gada 12.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.953 „Par smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūciju” Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs no 2007.gada 1.aprīļa tika noteikts par smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcijas funkciju izpildītāju. Līdz ar to ANGIIB uzsāka veikt nepieciešamās darbības, lai no 2007.gada 1.aprīļa varētu pārņemt smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkcijas.

2. ANGIIB darbības rezultāti

2.1. Galvenās prioritātes un to īstenošana

Izmeklēti vispārējās aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi Cessna 152 YL-CDC, kas notika 2006.gada 28.jūnijā Ogres rajona Ikšķiles lidlauka teritorijā un nopietns incidents ar gaisa kuģi A-22 Y1-CCR, kas notika 2006.gada 12.septembrī Rīgas rajona Ādažu lidlaukā, kā arī izstrādātas rekomendācijas līdzīgu gadījumu novēršanai turpmāk.

Izmeklēts komercaviācijas nopietns incidents ar„Air Baltic” aviokompānijas gaisa kuģi Fokker-50 YL-BAW, kas notika 2006.gada 18.maijā Helsinku lidostā un izstrādātas rekomendācijas līdzīgu gadījumu novēršanai turpmāk.

2.2. Budžeta programmu rādītāju izpilde un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums

2.3. Iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmas

Ieviesta Aviācijas incidentu ziņošanas sistēmas datorprogramma ECCAIRS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/42/EK un 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1033 „Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā” un apmācīts darbinieks.

3. ANGIIB budžets un tā izlietojums

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) (latos)

Nr.p.k.

 

Gada sākumā

Gada beigās

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

Aktīvi:

ilgtermiņa ieguldījumi

apgrozāmie līdzekļi

Pasīvi:

pašu kapitāls

kreditori

0

0

0

0

0

0

33708

19733

13975

33708

27379

6329

Likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam" pieņemts un apstiprināts Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja gada budžets - 141 691 LVL, ko veido dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

Valsts pamatbudžeta finansiālie rādītāji un izdevumi (latos)

Nr.p.k.

 

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

141691

141672

1.1

dotācijas

141691

141672

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

 

 

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

 

 

2.

Izdevumi (kopā)

141691

141672

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

127971

127952

2.1.1.

subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

 

 

2.1.2.

pārējie uzturēšanas izdevumi

127971

127971

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

13720

13720

Finansēšanas plāns 2007.gadam paredz Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžetu 190 393 LVL apmērā, ko sastāda dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

4. ANGIIB personāls

Pārskata gadā ANGIIB bija 6 amatu vietas, tajā skaitā 4 ierēdņu amatu vietas un 2 darbinieku amatu vietas. Faktiskais vidējais strādājošo (ierēdņu un darbinieku) skaits - 6, tajā skaitā 4 ierēdņi un 2 darbinieki. 2006.gadā darba attiecības ar ANGIIB pārtrauca 1 darbinieks. Darbā tika pieņemts 1 darbinieks.

Informācija par darbinieku sadalījumu pa vecuma grupām ir norādīta 1.tabulā:

1.tabula

Vecums (no - līdz)

Skaits

20-35

2

36-50

1

51 un vairāk

3

ANGIIB strādājošo sastāvs ir 4 vīrieši un 2 sievietes.

ANGIIB visiem strādājošiem ir augstākā izglītība.

Informācija par ANGIIB personāla mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanu ir apkopota 2.tabulā.

2.tabula

ANGIIB

KURSI

MĀCĪBU VIETA

SKAITS

ANGIIB

izmeklētāji

Pamatapmācības kursi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā

SCSI organizētie

kursi Prāgā, Čehija

2

ANGIIB izmeklētāji

Gaisa kuģu reaktīvo dzinēju nelaimes gadījumu izmeklēšana

SCSI organizētie kursi Albukerkē, NM štatā, ASV

1

ANGIIB izmeklētāji

Helikopteru nelaimes gadījumu izmeklēšana

SCSI organizētie kursi Albukerkē, NM štatā, ASV

1

ANGIIB izmeklētāji

Gaisa kuģu lidojumu parametru analīze un atšifrēšana

SCSI organizētie kursi Albukerkē, NM štatā, ASV

1

ANGIIB izmeklētāji

Aviācijas incidentu ziņošanas sistēmas ECCAIRS datorprogramma

JRC mācību centrs, Ispra, Itālija

1

ANGIIB izmeklētāji

Ievadkurss jaunajiem ierēdņiem

Valsts administrācijas skola

2

ANGIIB darbinieki

Darba likuma grozījumi

SIA „Rajos”

1

ANGIIB darbinieki

Gada pārskata sagatavošana

SIA „Rajos”

1

ANGIIB ierēdņi

Lietu arhivēšana; Personāla lietvedība

Merkūrijs konsultants

1

5. Plāni nākamajam gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra rīkojumu Nr.953 „Par smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūciju” no 2007.gada 1.aprīļa pārņemt smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkciju.

Sakarā ar jauno funkciju pārņemšanu izveidot atbilstošu biroja struktūru un izdarīt izmaiņas reglamentā. Izsludināt konkursus uz dzelzceļa avārijas izmeklēšanas nodaļas vadītāja un vecākā referenta vietām.

Izstrādāt attiecīgo normatīvo aktu projektus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus, kas saistīti ar dzelzceļa avāriju izmeklēšanas funkciju pārņemšanu.